Afgørelser

2022

Beslutning fra Spilreklamenævnet

14. marts 2022

Journal nr.: 2021-0480

Comeon!’s markedsføring af onlinespil ved brug af Nicklas Bendtner

Spilreklamenævnet har taget sagen op af egen drift, jf. § 5 i Nævnets forretningsorden.

Konklusion

I medfør af § 12.1 i forretningsordenen udtaler Spilreklamenævnet kritik af Comeon!, da markedsføringsmaterialet er i strid med bestemmelsen i adfærdskodeksets pkt. 8.2.

Spilreklamenævnet forventer, at Nævnets beslutning om at udtale kritik bliver fulgt op af umiddelbar handling, enten gennem direkte stop for markedsføringen eller gennem ændring af markedsføringstiltaget.

Baggrund

Spilreklamenævnet er blevet opmærksom på, at online-spiludbyderen ”Comeon!” (Co-Gaming Limited) på virksomhedens hjemmeside samt på virksomhedens Facebook-side benytter billeder af den tidligere professionelle fodboldspiller Nicklas Bendtner i forbindelse med markedsføringen af virksomhedens spil. Nicklas Bendtner optræder også i online-reklamer/annoncer fra virksomheden.

Der er i markedsføringen også anvendt slogans/tekster, hvori Nicklas Bendtners navn indgår.

F.eks. blev der den 7. juni i 2021 på indklagedes Facebookside skrevet:

”Er du også EM-klar ligesom Bendtner? Klik her for at få dine EM-underdrenge [link]”

Sammen med teksten er indsat et billede, hvor Nicklas Bendtner viser kanten af sine underbukser, der bærer indklagedes navn.

Spilreklamenævnet anmodede ved e-mail af 10. august 2021 om indklagedes bemærkninger til sagen, idet opmærksomheden blev henledt på bestemmelsen i pkt. 4 i adfærdskodekset og den tilsvarende bestemmelse i spillelovens § 36, stk. 1, nr. 4.

Indklagede oplyste i sit svar af 9. september 2021, at indklagede ikke er medlem af ”Spillebranchen”, og at indklagede derfor ikke er bundet af det af spilbranchen vedtagne adfærdskodeks.

For så vidt angår brugen af Nicklas Bendtner i indklagedes markedsføring, anførte indklagede, at indklagedes kontraktmæssige forhold med Nicklas Bendtner ville ophøre pr. 31. december 2021, og at der ikke ville blive indgået en ny aftale med Nicklas Bendtner. Indklagede anmodede på den baggrund Nævnet om at lukke sagen.

 

Indklagede stillede herudover en række spørgsmål om Nævnets virke og berettigelse, herunder Nævnets legitimitet, og indklagede bad Nævnet om en uddybning af Nævnets rolle og legitimitet. Indklagede tog endvidere forbehold for at fremkomme med yderligere oplysninger vedrørende sagen.

Nævnets sekretariat besvarede den 15. september 2021 indklagedes spørgsmål og ønske om uddybning af Nævnets rolle, og det var i svaret oplyst, at Nævnet ville behandle sagen på Nævnets kommende møde den 6. december 2021. Indklagede blev bedt om at fremkomme med eventuelle yderligere bemærkninger inden da.

Indklagede fremsendte ikke yderligere bemærkninger.

Sagen blev herefter behandlet på Spilreklamenævnets møde den 6. december 2021, hvor Nævnet besluttede bl.a., at indklagede tillige skulle høres over en mulig overtrædelse af adfærdskodeksets pkt. 8.2 om anvendelse af personer, der af spilleren kan opfattes som ”autoriteter”, der har særlig indsigt i spillet.

Indklagede har i sit svar af 8. marts 2022 anmodet nævnet om at lukke sagen henset bl.a. til, at Spilreklamenævnet ikke har truffet afgørelse vedrørende det oprindeligt anførte om mulig overtrædelse af pkt. 4 i adfærdskodekset, at den omhandlede kontrakt er ophørt, at indklagede ikke har tiltrådt adfærdskodekset og derfor ikke er bundet af dette, samt at den pågældende markedsføring er i overensstemmelse med dansk spillelovgivning, og at påstande om det modsatte er grundløse.

Spilreklamenævnet har konstateret, at der den 10. marts 2022 på indklagedes Facebook-side fortsat fandtes markedsføring, som anvendte billeder af Nicklas Bendtner.

 

Spilreklamenævnet

Spilreklamenævnet er et adfærdsregulerende nævn nedsat efter initiativ fra spilleindustrien. Nævnets formål er at træffe afgørelser i sager, hvor der klages over markedsføring af spil i Danmark, og udtale kritik i sager, hvor spiludbydere markedsfører sig i strid med markedsføringslovens regler, spillovgivningens regler om markedsføring eller i strid med det adfærdskodeks om markedsføring, som spilleindustrien har vedtaget, og som en række spilvirksomheder har tiltrådt.

Nævnet består af en dommer som formand, 2 repræsentanter fra spilleindustrien samt 2 repræsentanter, som repræsenterer spil-brugerne. Der kan findes yderligere information om Nævnet og dets virksomhed på Nævnets hjemmeside www.spilreklamenaevnet.dk.

 

Nævnets udtalelse

Sagen omhandler Comeon!’s markedsføring af online-spil ved anvendelse af billeder af den tidligere professionelle fodboldspiller Nicklas Bendtner.

Ud over at anvende billeder af Nicklas Bendtner indgår Nicklas Bendtners navn også i slogans/salgstekster fra indklagede, som er eksponeret på indklagedes kommercielle Facebook-side.

Ved markedsføring kan forstås enhver handling, udeladelse, adfærd, fremstilling eller kommerciel kommunikation, foretaget af en erhvervsdrivende med direkte relation til promovering, salg eller udbud af et produkt til forbrugerne.

 

Adfærdskodeksets pkt. 4

Af pkt. 4 i adfærdskodekset fremgår, at markedsføring af spil ikke ved brug af kendte personligheder i strid med sandheden må antyde, at deltagelse i spil har bidraget til den kendtes succes. En tilsvarende bestemmelse findes i spillelovens § 36, stk. 1, nr. 4.

Nævnet finder, at anvendelse af kendte personer i markedsføring af spilprodukter utvivlsomt kan påvirke forbruget af spil. En sådan anvendelse af kendte personer kan efter Nævnets opfattelse imidlertid ikke i sig selv antages at være i strid med bestemmelsen i adfærdskodeksets pkt. 4 og den tilsvarende bestemmelse i spillelovens § 36, stk. 1, nr. 4.

Nævnet finder endvidere, at indklagedes konkrete anvendelse af Nicklas Bendtner i indklagedes markedsføring ikke i strid med sandheden antyder, at deltagelse i spil har bidraget til Nicklas Bendtners succes.

Nævnet finder således, at indklagedes anvendelse af Nicklas Bendtner i markedsføringen ikke er i strid med bestemmelsen adfærdskodeksets pkt. 4 og den tilsvarende bestemmelse i spillelovens § 36, stk. 1, nr. 4.

 

Adfærdskodeksets pkt. 8.2

Af adfærdskodeksets pkt. 8.2 fremgår, at markedsføringsmaterialer ikke ved direkte markedsføring af spil må anvende personer under 25 år eller anvende personer, der af spilleren kan opfattes som ”autoriteter”, der har særlig indsigt i spillet.

Det er Nævnets opfattelse, at Nicklas Bendtner må anses for at være en alment kendt person, som gennem sin fodboldkarriere, og den succes, som han har opnået her, særligt appellerer til unge/yngre mennesker, og at Nicklas Bendter således i hvert fald for denne persongruppe kan opfattes som en autoritet, der har særlig indsigt i spillet.

Ved anvendelse af Nicklas Bendtner i indklagedes markedsføring, i form af billeder og slogans/tekster, hvori Nicklas Bendtners navn indgår, finder Nævnet således, at indklagede har anvendt en person, som i hvert fald af yngre spillere kan opfattes som en autoritet, der har særlig indsigt i spillet.

Nævnet finder således, at anvendelsen af billeder af Nicklas Bendtner og dennes navn i markedsføringen er i strid med bestemmelsen i pkt. 8.2 i spilbranchens adfærdskodeks.

 

Konklusion

I medfør af § 12.1 i forretningsordenen udtaler Spilreklamenævnet kritik af Comeon!, da markedsføringsmaterialet er i strid med bestemmelsen i adfærdskodeksets pkt. 8.2.

 

Spilreklamenævnet forventer, at Nævnets beslutning om at udtale kritik bliver fulgt op af umiddelbar handling, enten gennem direkte stop for markedsføringen eller gennem ændring af markedsføringstiltaget.

På Spilreklamenævnets vegne

Jacob Scherfig, Formand og Kaare Friis Petersen, Sekretariatsleder

———————————————————————

 

Beslutning fra Spilreklamenævnet

6. september 2021

Journal nr.: 2020-0851

 

Klage til Spilreklamenævnet over tv-reklame for Mr. Green Casino

Klagen er modtaget den 6. december 2020

 

Konklusion

Spilreklamenævnet udtaler i medfør af pkt. 12.2 i nævnets forretningsorden kritik, men tager i øvrigt sagen til efterretning.

 

Baggrund

Spilreklamenævnet har modtaget en klage over en tv-reklame for ”Mr. Green Casino”, som udbyder online-spil. Klager er en privat person.

Ifølge det af klager oplyste blev der umiddelbart forud for udsendelse af et afsnit af tv-julekalenderen ”Juleønsket” i december 2020 på tv-kanalen TV 2 Play bragt en reklame for online-spil fra Mr. Green Casino.

Klager har ikke nærmere oplyst, hvilken dag den pågældende reklame blev vist.

Klager har anført, at klager finder, at da den pågældende reklame blev sendt direkte forud for julekalenderen ”Juleønsket”, som er en børneudsendelse, er nævnte reklame i strid med regler om, at markedsføring af spil ikke, i hverken kommunikationsudformning eller medievalg, må målrettes børn og unge.

Nævnet har den 2. juli 2021 anmodet indklagede om bemærkninger vedrørende den indsendte klage.

Indklagede har oplyst, at indklagede udelukkende køber tv-eksponering i alders-kategorien 18+ eller 21+. Dette sikres gennem indklagedes aftale med indklagedes mediebureau, samt gennem aftale med hver enkelt tv-station, som er underlagt strenge krav til at sikre korrekt og lovlig afvikling af tv-reklamer på tværs af brancher.

Indklagede har oplyst, at tv-kanalen TV 2 har forpligtet sig til at afvikle indklagedes tv-spots under de aftalte rammer. Indklagede har konfronteret TV 2 med den indkomne klage, og    TV 2 har over for indklagede oplyst, at nævnte udsendelse – ”Juleønsket” – ikke var/er kategoriseret som et børneprogram.

TV 2 har således over for indklagede oplyst, at den pågældende reklame for indklagede var indkøbt mod en målgruppe, der hedder mænd over 21 år, og TV 2 forsøger i så vid udstrækning at placere reklamerne op af programmer, der henvender sig til denne målgruppe, hvilket omfatter en bred del af TV 2’s indhold.

TV 2 har yderligere oplyst, at julekalenderen ”Juleønsket” er kategoriseret som familieindhold/underholdning på linje med f.eks. udsendelsen X Factor, hvorfor reklamereglerne for denne programtype er gældende. TV 2 har således anført, at der derfor ikke var tale om et børneprogram, og at der derfor gerne måtte vises betting-reklamer.

TV 2 har oplyst, at TV 2 på trods heraf dog har fjernet al spil-reklame, som ligger op ad julekalenderen, fra den del, som bliver set tidsforskudt og fra arkivet på TV 2 Play.

Indklagede finder således ikke, at det med TV 2 aftalte indebar en overtrædelse i forhold til Spillelovgivningen eller Adfærdskodekset, og efter indklagedes opfattelse heller ikke fra TV 2’s side, jf. TV 2’s programkategorisering.

Indklagede har anført, at TV 2’s egne program-definitioner kan diskuteres, hvorfor indklagede bad om at få spottet fjernet fra nævnte udsendelse permanent.

 

Om Spilreklamenævnet

Spilreklamenævnet er et adfærdsregulerende nævn nedsat efter initiativ fra spilleindustrien. Nævnets formål er at træffe afgørelser i sager, hvor der klages over markedsføring af spil i Danmark, og udtale kritik i sager, hvor spiludbydere markedsfører sig i strid med markedsføringslovens regler, spillovgivningens regler om markedsføring eller i strid med det adfærdskodeks om markedsføring, som spilleindustrien har vedtaget, og som en række spil-virksomheder har tiltrådt.

Nævnet består af en dommer som formand, 2 repræsentanter fra spilleindustrien samt 2 repræsentanter, som repræsenterer spil-brugerne. Der kan findes yderligere information om Nævnet og dets virksomhed på Nævnets hjemmeside www.spilreklamenaevnet.dk.

 

Nævnets udtalelse

Sagen omhandler Mr. Green Casinos markedsføring af online-spil gennem en tv-reklame, der blev vist umiddelbart forud for tv-julekalenderen ”Juleønsket”, som blev sendt på tv-kanalen TV 2 Play i december 2020.

Ved markedsføring kan forstås enhver handling, udeladelse, adfærd, fremstilling eller kommerciel kommunikation, foretaget af en erhvervsdrivende med direkte relation til promovering, salg eller udbud af et produkt til forbrugerne.

Af spillelovens § 36, stk. 1, nr. 3, fremgår, at markedsføring af spil hverken i kommunikationsudformning eller medievalg må målrettes mod børn og unge under 18 år. Af pkt. 8.1 i adfærdskodekset for spilbranchen fremgår, at markedsføringsmaterialer ikke må være rettet mod unge under 18 år via valg af medie eller den kontekst, markedsføringen fremgår i.

Spilreklamenævnet lægger efter det oplyste til grund, at indklagede udelukkende køber tv-eksponering i alderskategorien 18+ eller 21+.

Nævnet lægger efter det oplyste endvidere til grund, at ”Juleønsket” af TV 2 er kategoriseret som familieindhold/underholdning og således som et familieprogram.

4 medlemmer – Thomas Marcussen, Lars Pynt Andersen, Kate Jacquerot og Jacob Scherfig – udtaler herefter:

Vi finder, at en tv-julekalender som ”Juleønsket” må antages i det væsentligste at rette sig mod børn og unge under 18 år, selv om mange voksne/forældre utvivlsomt ser programmet sammen med barnet eller den unge under 18 år.

Vi finder, at det er spiludbyderens ansvar – f.eks. i form af mere detaljerede aftaler med det pågældende medie – at sikre sig, at spilreklamer ikke rettes mod børn og unge under 18 år. Vi finder således, at det ikke er tilstrækkeligt alene at indgå aftale om eksponering i alderskategorien 18+ eller 21+.

Da indklagede ikke i denne sag har sikret sig, at spilreklamen ikke rettede sig mod børn og unge under 18 år finder vi, at markedsføringstiltaget var i strid med reglerne om markedsføring i spilleloven og i adfærdskodekset for spilbranchen. Vi stemmer således for, at nævnet udtaler kritik heraf.

Vi vurderer efter det i sagen oplyste, at det pågældende markedsføringstiltag permanent er fjernet fra ”Juleønsket”, og at indklagedes markedsføring således ikke længere er i strid reglerne om markedsføring i spilleloven og i adfærdskodekset for spilbranchen. Vi stemmer derfor for, at nævnet i øvrigt tager sagen til efterretning.

1 medlem – Morten Rønde – udtaler:

Henset til, at indklagede udelukkende køber tv-eksponering i alderskategorien 18+ eller 21+, finder jeg, at indklagede ikke burde have forudset – og at indklagede således ikke bærer ansvaret for – at reklamen blev vist umiddelbart forud for “Juleønsket”. Jeg finder således, at indklagede har gjort, hvad indklagede burde for at sikre sig, at reklamen ikke blev eksponeret over for børn og unge under 18 år.

Jeg stemmer derfor for, at nævnet ikke udtaler kritik.

Der træffes afgørelse efter stemmeflertallet.

Som følge af det anførte og i medfør af pkt. 12.2 i nævnets forretningsorden udtaler Spilreklamenævnet kritik, men tager i øvrigt sagen til efterretning.

 

På Spilreklamenævnets vegne.

Jacob Scherfig, Formand / Kaare Friis Petersen, Sekretariatsleder