Spilreklamenævnet modtog den 12. juni 2023 en klage over spiludbyderen Danske Spil. I klagen er det anført, at Danske Spil reklamerer til mindreårige med casinospil på Snapchat, et medie mest brugt af unge.

Konklusion

Spilreklamenævnet udtaler i medfør af pkt. 12.2 i nævnets forretningsorden kritik, men tager i øvrigt sagen til efterretning.

Baggrund

Klagen af 12. juni 2023, hvori der klages over, at Danske Spil reklamerer til mindreårige med casinospil på Snapchat, er indgivet anonymt.

Danske Spil A/S har over for Spilreklamenævnet oplyst, at kasinospil udbydes af Danske Licens Spil A/S, og Danske Licens Spil A/S har indleveret bemærkninger i anledning af klagen.

Spilreklamenævnet har herefter behandlet sagen som en klage over Danske Licens Spil A/S (Danske Licens Spil).

I klagen er der indsat et link til en artikel fra EkstraBladet.dk (https://ekstrabladet.dk/forbrug/Teknologi/danske-spil-i-kaempe-bommert-det-er-bemaerkelsesvaerdigt/9806013) fra den 12. juni 2023, hvor det bl.a. er anført., at:

”På Snapchat har unge nemt kunnet se og finde Danske Spils reklamer for pengespil, til trods for at de kun skulle være tilgængelige for folk over 18 eller 25 år”.

I artiklen er der endvidere henvist til et Twitter-opslag af 8. juni 2023 fra en person, der holder oplæg vedrørende ludomani. Af opslaget fremgår: ”Jeg er edderspændt rasende! Danske Spil reklamerer for casino, på et af vores børns ynglingsmedier - Snapchat. Branchen kan ikke styre det. De er IKKE ansvarlige nok.”

I artiklen er endvidere henvist til et svar fra Danske Spil, som den 8. juni 2023 på Twitter skrev: ”Vi ønsker ikke at markedsføre os overfor børn og unge. Derfor sætter vi bl.a. aldersbegrænsning på sociale medier. På snapchatfilteret er grænsen sat til +25 år. Reklamen overholder i øvrigt branchens adfærdskodeks.”

Af artiklen fremgår endvidere, at man har kunnet finde frem til andre filtre, selv om man er under 18 år, og at Ekstra Bladet selv har lavet en profil på 15 år, som fandt reklamerne blot ved at søge på ’danske spil’.

Danske Licens Spil har den 6. juli 2023 afgivet sine bemærkninger i anledning af klagen, hvor Danske Licens Spil indledningsvis gør opmærksom på, at nævnets formand kan afvise klager, der er indgivet anonymt, jf. nævnets forretningsorden pkt. 6, ligesom det af nævnets klagevejledning fremgår, at anonyme klager afvises og ikke behandles.

Danske Licens Spil har endvidere anført:

”…

Det fremgår af adfærdskodeksets pkt. 8.1 og indledningen hertil

”Henset til, at børn og unge under 18 år primært modtager markedsføring via web og sociale medier og ikke via flow tv, skal spiludbyderne ved reklamering på web og på sociale media markedsføring benytte sig af relevante dataværktøjer og den data, de har til rådighed om kunder, til at undgå at markedsføringen rettes mod til denne gruppe af personer.

  1. Markedsføringsmaterialer må ikke:

8.1 Være rettet mod unge under 18 år via valg af medie eller den kontekst markedsføringen fremgår i”

Det fremgår endvidere af adfærdskodeksets pkt. 18

”Ved markedsføring på sociale medier, der tilbyder mulighed for at screene for brugerens alder (fx Twitter) eller aldersbegrænseindhold (fx Youtube), skal spiludbydere benytte en sådan mulighed for på den vis at sikre, at markedsføringsmateriale ikke vises til børn eller unge under 18 år.”

Danske Licens Spil er som led i sin markedsføring af Danske Spil Casino til stede på Snapchat og har i den forbindelse anvendt en såkaldt "linse", der er en digital markedsføringsform tilgængelig på Snapchats platform. Danske Licens Spil har ved sin markedsføring på Snapchat anvendt de muligheder for aldersbegrænsning, som Snapchat stiller til rådighed, og der har ikke været driftsforstyrrelser på de pågældende funktionaliteter. For at sikre at Danske Licens Spils markedsføring kun rettes mod voksne brugere af Snapchat, har den påklagede markedsføring alene været annonceret for brugere over 25 år, ligesom Danske Spil Casinos profil på Snapchat har været underlagt en aldersbegrænsning på minimum 18 år.

Eftersom Danske Licens Spil, som foreskrevet i adfærdskodekset, aktivt har benyttet Snapchats muligheder for aldersbegrænsning med henblik på at sikre, at markedsføringen alene rettes mod voksne brugere, er det Danske Licens Spils vurdering, at den påklagede markedsføring ikke har været rettet mod personer under 18 år og således ikke kan anses for at være i strid med adfærdskodeksets pkt. 8.1 og pkt. 18.

Afslutningsvist bemærkes det, at ifølge Snapchats egne tal fra december 2022 er 86,9 pct. af Snapchats brugere over 18 år, og 63,9 pct. er over 25 år. Danske Licens Spil deler derfor ikke klagers opfattelse af, at Snapchat er et medie primært anvendt af unge.

…”

Efter drøftelse besluttede Spilreklamenævnet at anmode Danske Licens Spil om en supplerende udtalelse i relation til brugen af ”linser” på Snapchat.

I en supplerende udtalelse af 22. september 2023 har Danske Licens Spil anført bl.a.:

”…

Indledningsvis bemærkes, at de supplerende oplysninger angår både Danske Licens Spil samt Danske Lotteri Spil A/S, der i nedenstående omtales samlet som ’Danske Spil’. På vegne af Danske Spil kan således oplyses følgende:

Snapchats brugere kan benytte linser, når de tager et billede eller optager en video på Snapchat. En linse er en digital feature, der kan tilføje 3D-effekter, objekter, tegn, transformationer og lignende til eksisterende billeder eller videoer, hvorved motivet eller baggrunden forvandles.

En virksomhed kan oprette en linse og betale for annoncering af denne på Snapchat, hvorved linsen vil være tilgængelig for brugerne, når kameraet åbnes via Snapchat. Ved betalt annoncering anvender Danske Spil aktivt de muligheder for aldersbegrænsning, som Snapchat stiller til rådighed. Danske Spils betalte annoncering af linser på Snapchat har haft en aldersbegrænsning på minimum 25 år, og har således alene været målrettet voksne brugere over 25 år. Hvis Danske Spil ikke har betalt for annoncering af en linse, vil den ikke blive vist for brugerne, når kameraet åbnes via Snapchat. I så fald vil den alene kunne tilgås, såfremt linsen aktivt søges frem af den enkelte bruger.

Som følge af opslag fra en bruger på mediet X (det tidligere Twitter) samt mediernes dækning af Danske Spils tilstedeværelse på Snapchat blev Danske Spil opmærksom på, at enkelte linser beklageligvis kunne tilgås af profiler under 18 år, der aktivt måtte have søgt dem frem på mediet. Det har på ingen måde været Danske Spils intention og dermed så afgjort heller ikke en del af Danske Spils markedsføringstiltag, at de pågældende linser skulle kunne tilgås af profiler tilhørende personer under 18 år, og da Danske Spil blev bekendt med problemet, kontaktede Danske Spil straks Snapchat med henblik på at få fjernet samtlige linser fra mediet.

På grund af den utilsigtede fejl med enkelte af Danske Spils linser, fandt Danske Spil anledning til at gennemgå sine profiler og annoncering på Snapchat og blev i den forbindelse opmærksom på, at enkelte af Danske Spils profiler og linser som følge af en beklagelig menneskelig fejl ikke var underlagt aldersbegrænsning på minimum 18 år. Danske Spil rettede fejlen, så snart den blev kendt for Danske Spil, og alle Danske Spils profiler på Snapchat er nu aldersbegrænset til minimum 18 år, og de pågældende linser er fjernet.

Danske Spil gør opmærksom på, at ovenstående fejl ikke har påvirket Danske Spils betalte annoncering af linser på Snapchat, der har været underlagt en effektiv aldersbegrænsning på minimum 25 år, og således alene har været målrettet voksne brugere over 25 år.

…”

Danske Spil har i en mail af 21. november 2023 anført bl.a., at der ingen fejl var ved Casino-linsen, hvilket Danske Spil også har udtalt til flere medier. Der var imidlertid fejl i andre linser (den ene udbudt af Danske Lotteri Spil og den anden udbudt af Danske Licens Spil), hvilket fremgår af Danske Spils andet høringssvar til Spilreklamenævnet.

Danske Spil har i en yderligere mail af 21. november 2023 anført bl.a.:

”…

Der viste sig at være en fejl ved én linse for væddemål (eOddset) samt ved tre linser for lotteri (Eurojackpot), hvor brugere under 18 år aktivt skulle fremsøge dem for at blive eksponeret herfor.

Den betalte annoncering tilgængelig for brugere, når kameraet åbnes via Snapchat, var undergivet en aldersbegrænsning på minimum 25 år, og her har der ikke været konstateret nogen fejl.

…”

Danske Spil har i en mail af 24. november 2023 anført bl.a.:

”…

Til brug for behandlingen af punktet vedrørende klagen over Danske Licens Spil på Spilreklamenævnets møde på mandag sendes hermed en mail fra Snapchat, der understøtter Danske Spils anbringende om, at den tekniske fejl, der på trods af age gating forårsagede visning af linser til brugere under 18 år, hvis de selv fremsøgte dem, beroede på Snapchats forhold.

…”

Den omtalte mail fra Snapchat, der er sendt den 4. oktober 2023 fra en senior account manager til en medarbejder i Danske Spil, er sålydende:

”…

Jeg har nu været i dialog med et andet team for at komme til bunds i logikken bag de lens interactions, som vi så på profilen, og jeg har modtaget følgende comms fra teamet:

We have identified an issue with age gating for the social unlock feature for Sponsored Lenses taking place in June 2023. We resolved this problem at the end of June and impacted accounts have since been fixed. We apologize for any discrepancy in your reporting during this time and want to assure you that we take these matters seriously. 

Since that period, our team has conducted a thorough review to prevent similar issues in the future. We understand that this incident may have caused some inconvenience and a lack of clarity, and we truly appreciate your patience as we worked to address it promptly. Moving forward, we are implementing additional quality control measures to ensure such occurrences are minimized. We value your feedback and welcome any further insights you may have regarding our products or services.

I må endelig sige til, hvis I har nogle spørgsmål, og Frederik og jeg hopper naturligvis gerne på et kald på fredag, hvis det kan bruges. Jeg har ikke yderligere kontekst pt, men følger selvfølgelig gerne op med spørgsmål til teamet og beklager naturligvis dybt, at vi ovenikøbet ramte en bug i det korte vindue hvor kampagnen kørte, hvilket ikke bør eller må kunne ske.

Og sidst men ikke mindst, så beklager jeg virkelig også, at det har taget så lang tid at komme til bunds i dette og at vi ikke var informeret om, at denne situation var opstået i juni!

…”

Om Spilreklamenævnet

Spilreklamenævnet er et adfærdsregulerende nævn nedsat efter initiativ fra spilleindustrien. Nævnets formål er at træffe afgørelser i sager, hvor der klages over markedsføring af spil i Danmark, og udtale kritik i sager, hvor spiludbydere markedsfører sig i strid med det adfærdskodeks om markedsføring, som spilleindustrien har vedtaget, og som en række spilvirksomheder har tiltrådt.

Nævnet består af en dommer som formand, 2 repræsentanter fra spilleindustrien samt 2 repræsentanter, som repræsenterer spil-brugerne. Der kan findes yderligere information om Nævnet og dets virksomhed på Nævnets hjemmeside www.spilreklamenaevnet.dk.

Spilreklamenævnets udtalelse

Klagen er indgivet anonymt.

Spilreklamenævnets formand kan efter § 6, stk. 1, i nævnets forretningsorden afvise klager, som er indgivet anonymt. Da Danske Licens Spil selv på Twitter har forholdt sig til sagen, og da sagen kan oplyses og behandles, selv om klagen er indgivet anonymt, har nævnets formand besluttet ikke at afvise klagen.

Sagen omhandler en klage over spiludbyderen Danske Licens Spils markedsføring på mediet Snapchat.

Ved markedsføring kan forstås enhver handling, udeladelse, adfærd, fremstilling eller kommerciel kommunikation, foretaget af en erhvervsdrivende med direkte relation til promovering, salg eller udbud af et produkt til forbrugerne.

Af adfærdskodeksets pkt. 8.1. og indledningen hertil fremgår:

”Henset til, at børn og unge under 18 år primært modtager markedsføring via web og sociale medier og ikke via flow tv, skal spiludbyderne ved reklamering på web og på sociale media markedsføring benytte sig af relevante dataværktøjer og den data, de har til rådighed om kunder, til at undgå at markedsføringen rettes mod til denne gruppe af personer.

  1. Markedsføringsmaterialer må ikke:

8.1 Være rettet mod unge under 18 år via valg af medie eller den kontekst markedsføringen fremgår i”

Af adfærdskodeksets pkt. 18. fremgår:

”Ved markedsføring på sociale medier, der tilbyder mulighed for at screene for brugerens alder (fx Twitter) eller aldersbegrænse indhold (fx Youtube), skal spiludbydere benytte en sådan mulighed for på den vis at sikre, at markedsføringsmateriale ikke vises til børn eller unge under 18 år.”

Det kan lægges til grund, at Danske Licens Spil som led i sin markedsføring af bl.a. Danske Spil Casino er til stede på Snapchat.

Snapchat benyttes ubestridt af både voksne samt børn og unge under 18 år. Uanset, at det er oplyst, at 86,9 pct. af brugerne på Snapchat er over 18 år, lægger Spilreklamenævnet imidlertid til grund, at en betydelig del af den faktiske brug af Snapchat hidrører fra børn og unge under 18 år.

Danske Licens Spil har over for Spilreklamenævnet oplyst, at virksomheden aktivt har benyttet Snapchats muligheder for aldersbegrænsning med henblik på at sikre, at markedsføringen alene rettes mod voksne brugere. Danske Licens Spil har i den forbindelse anvendt en såkaldt "linse", der er en digital markedsføringsform tilgængelig på Snapchats platform. For at sikre, at Danske Licens Spils markedsføring kun rettes mod voksne brugere af Snapchat, har den påklagede markedsføring alene været annonceret for brugere over 25 år, ligesom Danske Spil Casinos profil på Snapchat har været underlagt en aldersbegrænsning på minimum 18 år.

Danske Licens Spil har endvidere oplyst, at Danske Spil blev opmærksom på, at enkelte linser på Snapchat beklageligvis kunne tilgås af profiler under 18 år, der aktivt måtte have søgt dem frem på mediet, og at Danske Spil – da man blev bekendt med problemet – straks kontaktede Snapchat med henblik på at få fjernet samtlige linser fra mediet. Danske Spil blev herefter opmærksom på, at enkelte af Danske Spils profiler og linser som følge af en beklagelig menneskelig fejl ikke var underlagt aldersbegrænsning på minimum 18 år. Danske Spil rettede fejlen, så snart den blev kendt for Danske Spil, og alle Danske Spils profiler på Snapchat er nu aldersbegrænset til minimum 18 år, og de pågældende linser er fjernet. Danske Spil har afslutningsvis gjort opmærksom på, at ovenstående fejl ikke har påvirket Danske Spils betalte annoncering af linser på Snapchat, der har været underlagt en effektiv aldersbegrænsning på minimum 25 år, og således alene har været målrettet voksne brugere over 25 år.

Danske Spil har endvidere oplyst, at der ingen fejl var ved Casino-linsen, men at der imidlertid var fejl i andre linser (den ene udbudt af Danske Lotteri Spil og den anden udbudt af Danske Licens Spil), samt at der viste sig at være en fejl ved én linse for væddemål (eOddset) samt ved tre linser for lotteri (Eurojackpot), hvor brugere under 18 år aktivt skulle fremsøge dem for at blive eksponeret herfor. Den betalte annoncering tilgængelig for brugere, når kameraet åbnes via Snapchat, var undergivet en aldersbegrænsning på minimum 25 år, og her har der ikke været konstateret nogen fejl.

Danske Spil har afslutningsvis videresendt en mail fra Snapchat, der efter Danske Spils opfattelse understøtter Danske Spils anbringende om, at den tekniske fejl, der på trods af age gating forårsagede visning af linser til brugere under 18 år, hvis de selv fremsøgte dem, beroede på Snapchats forhold.

Spilreklamenævnet lægger herefter til grund, at det i en periode med en aldersprofil på under 18 år på mediet Snapchat var muligt at udfinde/se reklamer for spil udbudt af bl.a. Danske Licens Spil.

Spilreklamenævnet finder efter de foreliggende oplysninger, at Danske Licens Spil ikke fuldt ud har sikret, at virksomheden har benyttet sig af relevante dataværktøjer og den data, de har til rådighed om kunder, til at undgå, at markedsføringen har været rettet mod børn og unge under 18 år, jf. herved adfærdskodeksets pkt. 8.1. og indledningen hertil.

Spilreklamenævnet finder endvidere, at Danske Licens Spil ved markedsføring på sociale medier, der tilbyder mulighed for at screene for brugerens alder eller aldersbegrænse indhold, ikke fuldt ud har benyttet en sådan mulighed for på den vis at sikre, at markedsføringsmateriale ikke vises til børn eller unge under 18 år, jf. herved adfærdskodeksets pkt. 18.

Efter en samlet vurdering finder Spilreklamenævnet således, at Danske Licens Spils markedsføring på Snapchat har været i strid med adfærdskodeksets pkt. 8.1. og indledningen hertil samt i strid med adfærdskodeksets pkt. 18. Det forhold, at Snapchat måtte have ”ramt en bug” i det vindue, hvor en kampagne kørte, kan ikke føre til et andet resultat.

Spilreklamenævnet vurderer efter det i sagen oplyste, at det pågældende markedsføringstiltag over for personer under 18 år er ophørt, og at indklagedes markedsføring således ikke længere er i strid med de pågældende regler i adfærdskodekset, og Nævnet tager herefter i øvrigt sagen til efterretning.

Som følge af det anførte og i medfør af pkt. 12.2 i nævnets forretningsorden udtaler Spilreklamenævnet kritik, men tager i øvrigt sagen til efterretning.

På Spilreklamenævnets vegne

Jacob Scherfig, Formand for Spilreklamenævnet
Kaare Friis Petersen, Sekretariatsleder, Spilreklamenævnet