Markedsføringsloven – LOV nr. 426 af 03/05/2017

Markedsføringsloven finder i sin helhed anvendelse, men følgende bestemmelser er af særlig relevans:

God markedsføringsskik

§ 3. Erhvervsdrivende skal udvise god markedsføringsskik under hensyntagen til forbrugere, erhvervsdrivende og almene samfundsinteresser, jf. dog stk. 3.

Stk. 2. Handelspraksis rettet mod børn og unge, eller hvor børn og unge er særligt sårbare over for den pågældende handelspraksis, skal være udformet med særlig hensyntagen til børns og unges naturlige godtroenhed og manglende erfaring og kritiske sans, som bevirker, at de er lettere at påvirke og nemmere at præge, jf. dog stk. 3.

Stk. 3. Hvis den pågældende handelspraksis påvirker forbrugerens økonomiske interesser, finder kapitel 2 anvendelse i stedet for stk. 1 og 2. Såfremt den pågældende handelspraksis samtidig strider mod hensyn, der ikke tilsigter at varetage forbrugernes økonomiske interesser, herunder hensyn til smag og anstændighed, sikkerhed og sundhed eller andre hensyn, eller såfremt den pågældende handelspraksis er reguleret af aftaleretten, finder stk. 1 og 2 anvendelse ved siden af kapitel 2.

 

Handelspraksis over for forbrugerne

God erhvervsskik

§ 4. En erhvervsdrivende skal i sin handelspraksis over for forbrugerne udvise god erhvervsskik.

 

Vildledende handlinger

§ 5. En erhvervsdrivendes handelspraksis må ikke indeholde urigtige oplysninger eller i kraft af sin fremstillingsform eller på anden måde vildlede eller kunne forventes at vildlede gennemsnitsforbrugeren, uanset om oplysningerne er faktuelt korrekte.

Stk. 2. Vildledning efter stk. 1 kan relatere sig til et eller flere af følgende elementer:

 1. Produktets eksistens eller art,
 2. de væsentligste egenskaber ved produktet,
 3. omfanget af den erhvervsdrivendes forpligtelser, begrundelsen for den pågældende handelspraksis og karakteren af den anvendte salgsproces,
 4. erklæringer eller symboler med direkte eller indirekte støtte eller godkendelse af den erhvervsdrivende eller dennes produkter,
 5. prisen, den måde, prisen beregnes på, eller en særlig prismæssig fordel,
 6. behov for eftersyn, reservedele, udskiftning eller reparation,
 7. den erhvervsdrivendes eller dennes agents egenskaber og rettigheder,
 8. forbrugerens rettigheder,
 9. den erhvervsdrivendes overholdelse af adfærdskodeks, som denne oplyser at være bundet af, eller
 10. forveksling med en konkurrents produkt, varemærke eller forretningskendetegn.

 

Lov om Spil – Lovbekendtgørelse nr. 1303 af 04/09/2020

Kapitel 5

Oplysningspligt, salg og markedsføring

§ 33. Tilladelsesindehaveren skal gøre alle relevante oplysninger om spillet, herunder spilleregler, lettilgængelige for spilleren og myndighederne.

§ 34. Modtagelse af indsatser til spil fra personer under 18 år og anden formidling af sådanne personers deltagelse i spil er ikke tilladt, jf. dog stk. 2 og 3.

Stk. 2. Bestemmelsen i stk. 1 gælder ikke for udbud af et almennyttigt lotteri, jf. § 10.

Stk. 3. For landbaseret lotteri og klasselotteri, jf. § 6 og § 8, er modtagelse af indsats fra personer over 16 år og anden formidling af sådanne personers deltagelse i lotteriet tilladt.

§ 35. Tilladelsesindehaveren må ikke yde spilleren kredit for deltagelse i spil.

§ 36. Markedsføring af spil

 1. skal fremstille gevinstchancen på en korrekt og balanceret måde således, at der ikke skabes et indtryk af, at gevinstchancen er større, end den i realiteten er,
 2. skal fremstille spil som et underholdningstilbud,
 3. må hverken i kommunikationsudformning eller medievalg målrettes mod børn og unge under 18 år,
 4. må ikke ved brug af kendte personligheder i strid med sandheden antyde, at deltagelse i spil har bidraget til den kendtes succes, og
 5. må ikke have et indhold, der giver indtryk af, at deltagelse i spil fremmer en løsning på finansielle problemer eller giver spilleren social accept.

Stk. 2. Skatteministeren kan fastsætte nærmere regler om markedsføringen af spil.

 

Bekendtgørelse om landbaserede kasinoer – BEK nr. 1290 af 29/11/2019

Kapitel 7

Markedsføring

§ 17. Kasinoet skal træffe foranstaltninger til at undgå at sende markedsføring til personer, der har udelukket sig selv fra kasinoet.

§ 18. Kasinoet skal i markedsføring oplyse om:

 1. aldersgrænsen for adgangen til kasinoet,
 2. Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil, og
 3. muligheden for selvudelukkelse i registret over frivilligt udelukkede spillere, jf. § 10.

Stk. 2. Kasinoet skal i markedsføring anvende Spillemyndighedens mærkningsordning. Mærket skal være let synligt. § 16, stk. 3-5, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Oplysningerne i stk. 1 og mærket, jf. stk. 2, skal ligeledes forefindes på kasinoets hjemmesider, der umiddelbart er tilknyttet den pågældende markedsføring.

§ 19. Ved markedsføring af spil omfattet af kasinotilladelsen skal det klart og tydeligt fremgå, hvem der har tilladelsen til at udbyde spillene.

Stk. 2. Kasinoets samarbejdspartnere, sponsorer m.v. må ikke fremstå som udbydere af spillene.

 

Bekendtgørelse om gevinstgivende spilleautomater i spillehaller og restaurationer – BEK nr. 1289 af 29/11/2019

Kapitel 7

Markedsføring

§ 20. Ved markedsføring skal der oplyses om:

 1. aldersgrænsen for adgang til en spillehal og spil på gevinstgivende spilleautomater og
 2. Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil.

Stk. 2. Ved markedsføring skal Spillemyndighedens mærkningsordning anvendes. Mærket skal være let synligt. § 19, stk. 2-4, finder tilsvarende anvendelse.

 

Bekendtgørelse om online væddemål – BEK nr. 1276 af 29/11/2019

Kapitel 7

Markedsføring

§ 20. Tilladelsesindehaver skal træffe foranstaltninger til at undgå at sende markedsføring til spillere, der har udelukket sig selv fra deltagelse i spil midlertidigt eller endeligt, jf. § 17.

§ 21. Tilladelsesindehaver skal i markedsføring oplyse om:

 1. aldersgrænsen for spillet,
 2. Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil, og
 3. muligheden for selvudelukkelse i registret over frivilligt udelukkede spillere, jf. § 18.

Stk. 2. Tilladelsesindehaveren skal i markedsføring anvende Spillemyndighedens mærkningsordning. Mærket skal være let synligt. § 14, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Oplysningerne i stk. 1 og mærket, jf. stk. 2, skal ligeledes forefindes på tilladelsesindehavers hjemmesider, der umiddelbart er tilknyttet den pågældende markedsføring.

 

Kapitel 8

Salgsfremmende foranstaltninger

§ 22. Såfremt tilladelsesindehaver tilbyder spilleren en salgsfremmende foranstaltning i forbindelse med udbud af spil, skal alle vilkår være oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet. Opfyldelse af en aftale om en salgsfremmende foranstaltning skal ske uden videre, når vilkårene er opfyldt.

Stk. 2. En salgsfremmende foranstaltning må ikke have en værdi eller gennemsnitlig værdi af mere end 1.000 kr. Værdien beregnes på tidspunktet, hvor den salgsfremmende foranstaltning tildeles. For andre gevinster end kontantgevinster skal værdien beregnes af handelsværdien.

Stk. 3. Et krav om indskud på en spilkonto eller indsats i spil for at opnå en salgsfremmende foranstaltning skal svare til 100 pct. af værdien af den tildelte salgsfremmende foranstaltning, jf. dog stk. 2.

Stk. 4. Gennemspilskrav tilknyttet en salgsfremmende foranstaltning må højst være på 10 gange værdien af indskuddet på spilkontoen eller indsatsen i spil sammenlagt med det tildelte beløb, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Ved kommissionsbaserede spil må gennemspilskrav tilknyttet den salgsfremmende foranstaltninger højst udgøre halvdelen af kommissionen betalt af spilleren.

Stk. 6. Der må ikke være tilknyttet gennemspilskrav til gevinster vundet ved salgsfremmende foranstaltninger.

Stk. 7. Hvis der er tilknyttet gennemspilskrav til tilbuddet om en salgsfremmende foranstaltning, skal der gives et eksempel på beløbet, i den valuta spillet spilles i, der skal spilles for, før eventuelle gevinster kan hæves fra spilkontoen. Eksemplet skal oplyses på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet.

Stk. 8. Spil, der kan anvendes i forbindelse med at opfylde kravene til den salgsfremmende foranstaltning, skal bidrage 100 pct. til at opfylde gennemspilskravet.

Stk. 9. Spilleren skal have minimum 60 dage til at opfylde eventuelle vilkår tilknyttet til udbetalingen af en salgsfremmende foranstaltning.

§ 23. Salgsfremmende foranstaltninger må ikke gives til enkelte spillere på vilkår, som adskiller sig fra tilbud givet til andre spillere, men skal tilbydes til alle spillere, der spiller inden for samme fastlagte beløbsinterval eller som opfylder et andet kriterium. Beløbsintervallet eller et andet kriterium skal fastsættes, så den salgsfremmende foranstaltning tilbydes til mindst 100 spillere.

Stk. 2. En spillers inaktivitet ved tilladelsesindehaver må ikke være et udvælgelseskriterium ved tildeling af tilbud om salgsfremmende foranstaltninger.

 

Bekendtgørelse om landbaserede væddemål – BEK nr 1275 af 29/11/2019

Kapitel 3

Markedsføring

§ 6. Tilladelsesindehaver skal i markedsføring oplyse om:

 1. aldersgrænsen for spillet og
 2. Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil.

Stk. 2. Tilladelsesindehaver skal i markedsføring anvende Spillemyndighedens mærkningsordning. Mærket skal være let synligt. § 4, stk. 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Oplysninger i stk. 1 og mærket, jf. stk. 2, skal ligeledes forefindes på tilladelsesindehaveres hjemmeside, der umiddelbart er tilknyttet den pågældende markedsføring.

 

Kapitel 4

Salgsfremmende foranstaltninger

§ 7. Såfremt tilladelsesindehaver tilbyder spilleren en salgsfremmende foranstaltning i forbindelse med udbud af spil, skal alle vilkår være oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet. Opfyldelse af en aftale om en salgsfremmende foranstaltning skal ske uden videre, når vilkårene er opfyldt.

Stk. 2. En salgsfremmende foranstaltning må ikke have en værdi eller gennemsnitlig værdi af mere end 1.000 kr. Værdien beregnes på tidspunktet, hvor den salgsfremmende foranstaltning tildeles. For andre gevinster end kontantgevinster skal værdien beregnes af handelsværdien.

Stk. 3. Et krav om indsats i spil for at opnå en salgsfremmende foranstaltning skal svare til 100 pct. af værdien af den tildelte salgsfremmende foranstaltning, jf. dog stk. 2.

Stk. 4. Gennemspilskrav tilknyttet en salgsfremmende foranstaltning må højst være på 10 gange værdien af indsatsen i spillet sammenlagt med det tildelte beløb, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Ved kommissionsbaserede spil må gennemspilskrav tilknyttet den salgsfremmende foranstaltning højst udgøre halvdelen af kommissionen betalt af spilleren.

Stk. 6. Der må ikke være tilknyttet gennemspilskrav til gevinster vundet ved salgsfremmende foranstaltninger.

Stk. 7. Hvis der er tilknyttet gennemspilskrav til tilbuddet om en salgsfremmende foranstaltning, skal der gives et eksempel på beløbet, i den valuta spillet spilles i, der skal spilles for, før eventuelle gevinster kan udbetales. Eksemplet skal oplyses på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet.

Stk. 8. Spil, der kan anvendes i forbindelse med at opfylde kravene til den salgsfremmende foranstaltning, skal bidrage 100 pct. til at opfylde gennemspilskravet.

Stk. 9. Spilleren skal have minimum 60 dage til at opfylde eventuelle vilkår tilknyttet til udbetalingen af en salgsfremmende foranstaltning.

 

§ 8. Salgsfremmende foranstaltning må ikke gives til enkelte spillere på vilkår, som adskiller sig fra tilbud givet til andre spillere, men skal tilbydes til alle spillere, der spiller inden for samme fastlagte beløbsinterval eller som opfylder et andet kriterium. Beløbsintervallet eller et andet kriterium skal fastsættes, så den salgsfremmende foranstaltning tilbydes til mindst 100 spillere.

Stk. 2. En spillers inaktivitet ved tilladelsesindehaver må ikke være et udvælgelseskriterium ved tildeling af tilbud om salgsfremmende foranstaltninger.

 

Bekendtgørelse om onlinekasino – BEK nr. 1274 af 29/11/2019

Kapitel 8

Markedsføring

§ 27. Tilladelsesindehaver skal træffe foranstaltninger til at undgå at sende markedsføring til spillere, der har udelukket sig selv fra deltagelse i spil midlertidigt eller endeligt, jf. § 23.

§ 28. Tilladelsesindehaver skal i markedsføring oplyse om:

 1. aldersgrænsen for spillet,
 2. Spillemyndighedens hjælpelinje til ansvarligt spil, og
 3. muligheden for selvudelukkelse i registret over frivilligt udelukkede spillere, jf. § 24.

Stk. 2. Tilladelsesindehaveren skal i markedsføring anvende Spillemyndighedens mærkningsordning. Mærket skal være let synligt. § 16, stk. 3 og 4, finder tilsvarende anvendelse.

Stk. 3. Oplysningerne i stk. 1 og mærket, jf. stk. 2, skal ligeledes forefindes på tilladelsesindehavers hjemmesider, der umiddelbart er tilknyttet den pågældende markedsføring.

 

Kapitel 9

Salgsfremmende foranstaltninger

§ 29. Såfremt tilladelsesindehaver tilbyder spilleren en salgsfremmende foranstaltning i forbindelse med udbud af spil, skal alle vilkår være oplyst på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet. Opfyldelse af en aftale om en salgsfremmende foranstaltning skal ske uden videre, når vilkårene er opfyldt.

Stk. 2. En salgsfremmende foranstaltning må ikke have en værdi eller gennemsnitlig værdi af mere end 1.000 kr. Værdien beregnes på tidspunktet, hvor den salgsfremmende foranstaltning tildeles. For andre gevinster end kontantgevinster skal værdien beregnes af handelsværdien.

Stk. 3. Et krav om indskud på en spilkonto eller indsats i spil for at opnå en salgsfremmende foranstaltning skal svare til 100 pct. af værdien af den tildelte salgsfremmende foranstaltning, jf. dog stk. 2.

Stk. 4. Gennemspilskrav tilknyttet en salgsfremmende foranstaltning må højst være på 10 gange værdien af indskuddet på spilkontoen eller indsatsen i spillet sammenlagt med det tildelte beløb, jf. dog stk. 5.

Stk. 5. Ved kommissionsbaserede spil må gennemspilskrav tilknyttet den salgsfremmende foranstaltning højst udgøre halvdelen af kommissionen betalt af spilleren.

Stk. 6. Der må ikke være tilknyttet gennemspilskrav til gevinster vundet ved salgsfremmende foranstaltninger.

Stk. 7. Hvis der er tilknyttet gennemspilskrav til tilbuddet om en salgsfremmende foranstaltning, skal der gives et eksempel på beløbet, i den valuta spillet spilles i, der skal spilles for, før eventuelle gevinster kan hæves fra spilkontoen. Eksemplet skal oplyses på en klar og tydelig måde i umiddelbar tilknytning til tilbuddet.

Stk. 8. Spil, der kan anvendes i forbindelse med at opfylde kravene til den salgsfremmende foranstaltning, skal bidrage 100 pct. til at opfylde gennemspilskravet.

Stk. 9. Spilleren skal have minimum 60 dage til at opfylde eventuelle vilkår tilknyttet til udbetalingen af en salgsfremmende foranstaltning.

§ 30. Salgsfremmende foranstaltninger må ikke gives til enkelte spillere på vilkår, som adskiller sig fra tilbud givet til andre spillere, men skal tilbydes til alle spillere, der spiller inden for samme fastlagte beløbsinterval eller som opfylder et andet kriterium. Beløbsintervallet eller et andet kriterium skal fastsættes, så den salgsfremmende foranstaltning tilbydes til mindst 100 spillere.

Stk. 2. En spillers inaktivitet ved tilladelsesindehaver må ikke være et udvælgelseskriterium ved tildeling af tilbud om salgsfremmende foranstaltninger.