Orientering om etableringen af et kommende spilreklamenævn

 

19. august 2020
Journal nr.: 2019-0736

Til medlemmerne af Folketingets Skatteudvalg

HORESTA har med nogen af de største aktører inden for spilleindustrien indgået en sekretariatsaftale om etablering og drift af et spilreklamenævn. Aftalen er indgået med følgende parter (i det følgende blot benævnt “spilleindustrien”):

Spillebranchen (tidligere Danish Online Gambling Association – DOGA), som også inkluderer CEGO A/S (Spilnu.dk) og Danske Licens Spil A/S, Dansk Automat Brancheforening (DAB), Dansk Kasinoforening, Danske Lotteri Spil A/S, Elite Gaming A/S, Det Danske Klasselotteri A/S, Landbrugslotteriet, RoyalCasino.dk (Århus) og Varelotteriet.

HORESTAs opgave er at varetage sekretariatet for Spilreklamenævnet samt at bistå med at få Nævnet sat i drift.

Nævnet skal, med udgangspunkt i spilleindustriens eget udarbejdede adfærdskodeks, markedsføringsreglerne i spillovgivningen samt i markedsføringslovens regelsæt, behandle klager over spilreklamer. Nævnet vil også kunne tage sager om spilreklamer op af egen kraft.

Nævnets funktion bliver at udtale kritik i de tilfælde, hvor der er anledning hertil, dvs. i situationer hvor det vurderes, at en reklame overtræder reglerne for god markedsføringsskik, sådan som disse kan fortolkes i henhold til ovennævnte adfærdskodeks og markedsføringsregler.

Nævnet vil således ikke kunne afsige egentlige kendelser, som kan sanktioneres over for den indklagede virksomhed, men kan alene udtale kritik. Det forventes dog, at den indklagede virksomhed vil følge en sådan henstilling.

Der er udarbejdet et kommissorium for Spilreklamenævnet (vedlagt i kopi), og der vil også blive udarbejdet en forretningsorden for Nævnets virksomhed.

Som det fremgår af kommissoriet, vil Nævnet komme til at bestå af 6 medlemmer og en nævnsformand samt en observatør udpeget af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Formanden for Nævnet er allerede – efter henvendelse til Dommerforeningen – udpeget. Det er Jacob Scherfig, som er Byretsdommer ved Københavns Byret.

3 af medlemmerne udpeges af Spilleindustrien, henholdsvis et medlem fra:

  1. Online spilleoperatørerne
  2. De landbaserede spil, DAB (Dansk Automatbrancheforening) og Kasinoforeningen samt
  3. Lotterierne (Danske Lotteri Spil A/S, Det Danske Klasselotteri A/S, Landbrugslotteriet og Varelotteriet).

Disse medlemmer er allerede udpeget.

3 af medlemmerne vil repræsentere spilbrugerne, og 2 af disse er allerede udpeget. Det er direktør Thomas Marcussen fra Forskningscenter for Ludomani ved Århus Universitet og Lars Pynt Andersen, der er professor ved Aalborg Universitet, og som har en særlig indsigt i markedsføring i forhold til børn og unge. Endelig er Forbrugerrådet blevet bedt om at udpege et medlem til Nævnet. Forbrugerrådet har meddelt, at rådet først ved et bestyrelsesmøde den 10. september i år vil kunne tage stilling til, om man ønsker at deltage i Nævnet, og herunder tage stilling til, hvem der i givet fald vil blive udpeget til posten.

Hvert medlem af Nævnet vil have én stemme, og med den ovennævnte sammensætning betyder det, at der er ligevægt i antal stemmer (3-3), som repræsenterer henholdsvis spilleindustrien og forbrugerne. Formandens stemme vil dermed være udslagsgivende.

Nævnet vil som udgangspunkt holde maksimalt 6 møder om året, men antallet af møder kan nedskaleres afhængigt af antallet af sager, som Nævnet skal behandle. Nævnets afgørelser vil blive offentliggjort på Nævnets hjemmeside, hvor også generel info om Nævnet, klagevejledning og Nævnets retningslinjer vil kunne findes.

Hjemmesiden er etableret og kan ses her: https://spilreklamenaevnet.dk/

Det vil blive drøftet med Forbrugerombudsmanden, om der skal indgås en samarbejdsaftale mellem Nævnet og Forbrugerombudsmanden, hvorefter Nævnet vil kunne bede Forbrugerombudsmanden om at se på sager, hvor en virksomhed har valgt ikke at følge en nævnshenstilling/kritik. Dette vil naturligvis forudsætte, at Forbrugerombudsmanden er enig i den udtalte kritik og finder, at der er grundlag for at tage sagen op til vurdering af, om sagen evt. skal anmeldes til Politiet med henblik på en sigtelse.

På sigt vil Nævnets aktiviteter også kunne bestå i f.eks. at udarbejde særlige vejledninger eller på anden vis vejlede omkring markedsføring af spil.

Det er hensigten, at der årligt vil blive udarbejdet en beretning om Nævnets arbejde.

Nævnets endelige etablering

Når Forbrugerrådet (forhåbentlig) har givet tilsagn om at udpege et medlem, vil medlemskredsen blive indkaldt til et stiftende møde, og Nævnet vil herefter være funktionsdygtigt.

Såfremt Forbrugerrådet mod forventning ikke ønsker at deltage i Nævnet vil arbejdet med at finde et alternativ, som kan repræsentere spilbrugerne, gå i gang.

Nævnet er således meget langt i sin etablering, og der kan allerede i dag via Nævnets hjemmeside indgives klager. Disse vil naturligvis ikke kunne behandles, før Nævnet er endeligt på plads. Der er endnu ikke modtaget nogle klager til Nævnet.

Når medlemskredsen er på plads, vil der blive udarbejdet en pressemeddelelse.

Eventuelle spørgsmål om Nævnet kan rettes til HORESTA.

 

Med venlig hilsen

Kaare Friis Petersen
Erhvervsjuridisk chef